Een interessante bijkomstigheid van verkiezingen die na het zomerreces plaatsvinden, is dat het de gelegenheid schept de traditionele komkommertijd wat te doorspekken met gedurfde campagneretoriek. Door recentelijk in de Volkskrant te pleiten voor het de facto afschaffen van ontwikkelingssamenwerking neemt de VVD hier alvast een voorschot op. Helaas voor de VVD wekken auteurs Blok en De Caluwé de indruk dat de partij zelf wel wat intellectuele ontwikkelingshulp kan gebruiken. De povere argumentatie en goedkope retoriek waar het stuk in grossiert is de zelfverklaarde erfgenamen van Thorbecke onwaardig.

Verrassend was het betoog natuurlijk niet. Het ophouden van een schijn van naastenliefde was niet langer nodig nu de partij niet langer in een verstandshuwelijk met het CDA zit opgesloten. En dus staat het Blok vrij te verklaren dat het bijstaan van de allerarmsten ter wereld, in tegenstelling tot het subsidiëren van de Nederlandse defensie-industrie, staatsingrijpen in de koopwoningmarkt of het afkondigen van kledingvoorschriften, geen kerntaak van de Nederlandse overheid is. De kern van het stuk is dan ook dat de overheid in ontwikkelingslanden vooral het Nederlandse belang mag dienen, wat in de lezing van de VVD waarschijnlijk samenvalt met de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Als tegemoetkoming aan de bezorgde burger biedt de VVD dan wel een fiscale regeling voor hulp waar zij zelf klaarblijkelijk niet in gelooft.

Gespeend van enige onderbouwing postuleren Blok en De Caluwé immers simpelweg dat ontwikkelingshulp niet werkt. Het blijft onduidelijk of de auteurs recentelijk zelf in ontwikkelingslanden zijn geweest om hier persoonlijk poolshoogte te nemen, maar het algemeen uitgesproken vermoeden is dat dit niet het geval is. De auteurs zijn ‘niet overtuigd’ van de resultaten van ontwikkelingshulp, waarschijnlijk omdat er nog steeds ziekte, armoede en oorlogsgeweld te over is in de wereld. Het gebrek aan overtuiging wijst echter vooral op een volslagen irreëel verwachtingspatroon aan de zijde van beide auteurs.  Of verwachtten ze dat het jaarlijkse zakcentje vanuit het Westen in Afrika eeuwenlange koloniale overheersing en uitbuiting, alsmede de achterlating van landen in volledige territoriale, etnische, economische en bestuurlijke ontreddering in een paar decennia teniet had kunnen doen? De gevolgtrekking van de auteurs dat het verminderen van de ontwikkelingshulp de geijkte oplossing is, is even absurd als stellen het verlagen van de bijstand de geijkte manier is om de groeiende vraag bij voedselbanken in Nederland tegen te gaan.

Daarbij is de implicatie dat hedendaagse ontwikkelingshulp dezelfde is als die anno 1960 natuurlijk ver bezijden de waarheid. Net als ander overheidsbeleid heeft ook ontwikkelingssamenwerking de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij is geleerd van eerdere fouten. Fouten waarbij de VVD indertijd, toen het ging om het in stand houden van bedenkelijke doch anticommunistische regimes, hoogstwaarschijnlijk veel minder bezwaren had.

Meest verwonderlijke is echter hoe de auteurs zijdelings het belang van een internationale rechtsorde volledig afschrijven. Dat de VVD moeite heeft met het nakomen van internationale afspraken zagen we ook al met de wanvertoning omtrent de Hedwigepolder onder Rutte I. Met de typische zandbaklogica van een vierjarige stellen Blok en De Caluwé nu dat ons land zich niet aan internationale afspraken hoeft te houden, omdat andere landen dat ook niet doen. Het roept de vraag op op welke morele grond de VVD zich nu gaat beroepen als andere landen zich ook selectief aan de door haar zo gekoesterde internationale handelsregels gaan onttrekken. De selectieve houding van de VVD is in het stuk ook zichtbaar waar de auteurs voorstellen de Nederlandse bijdrage aan internationale en multilaterale organisaties te schrappen. De ideologische motivate schemert hier maar al te duidelijk door. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een orgaan dat nota bene een Nobelprijs heeft ontvangen, wordt onverwijld door de VVD op de korrel genomen. Maar vanzelfsprekend blijven de Wereldhandelsorganizatie (WTO), de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) buiten schot. Blijkbaar is de boodschap van Occupy volledig aan de achter hun vergulde poorten verscholen liberalen voorbij gegaan, en zetten zij de ouderwetse klassestrijd tegen Arbeid onverwijld op internationaal niveau voort.

Volgens de VVD zijn niet zorg, onderwijs en een democratische rechtsorde de pijlers onder een gezonde samenleving, maar is dat het bedrijfsleven. Hoe lokale bedrijvigheid zich moet ontwikkelen in landen die worden geteisterd door ziektes, honger, uitbuiting door oneerlijke mededinging en ongeletterheid, maakt de VVD niet duidelijk. Maar wellicht acht de VVD de ontwikkeling van gezonde en geletterde samenlevingen niet in het ‘nationale’ belang. Bij ontwikkelingshulp ‘oude stijl’ waren dat immers ook alleen maar obstakels voor de succesvolle inzet van de lokale bevolking voor het Nederlandse bedrijfsleven. VOC-mentaliteit noemt men dat.

22 Responses to Wie biedt de VVD wat intellectuele ontwikkelingshulp?

 1. Lisa says:

  Toevallig (ja echt) vindt vanavond in LUX een debat over ontwikkelingssamenwerking plaats en heb ik de eer hier mede-presentator van te zijn. VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwe zal hierbij ook aanwezig zijn, samen met een aantal andere interessante gasten. Meer info, zie:
  http://www.lux-nijmegen.nl/nieuws/nieuws/vvd-tweede-kamerlid-ingrid-de-caluw%EF%BF%BD-woensdag-aanwezig-bij-debat:-%EF%BF%BDmy-own-ngo%EF%BF%BD_4907/

 2. Arno says:

  Tja, je gaat zo wel heel makkelijk om het centrale punt van de VVD heen: is ontwikkelingshulp werk voor de overheid of mogen burgers zelf beslissen hoeveel geld ze overmaken aan goede doelen? Ik vind niet dat de overheid mensen moet verplichten mee te betalen via de belastingen, en het lijkt mij prima om hulporganisaties hun geld te laten ophalen bij mensen die vrijwillig willen betalen.

  Verder vind ik dat je ook wel erg makkelijk om de kritiek op de effectiviteit van ontwikkelingsorganisaties heendraait. Hoe goed ze het ook allemaal zullen bedoelen, in veel gevallen is hulp niet werkzaam of zelfs contraproductief.

  Verder is het natuurlijk onzin om te doen alsof het gebrek aan welvaart in Afrika allemaal onze schuld is. Ja, lang geleden hebben Europeanen tot op zekere hoogte misbruik gemaakt van de wanorde in Afrika en daarvan geprofiteerd. Maar ook voor de komst van de Europeanen was het in Afrika een zooitje en Afrikaanse volken hebben er ook nooit moeite mee gehad elkaar te onderdrukken, in slavernij te drijven of uit te buiten. Verder hebben Arabische landen ook zo hun tradities als het gaat om Afrika. Om dat nu allemaal in onze schoenen te schuiven vind ik zeer onterecht.

 3. Frank says:

  Ad 1) Dat argument kan je bij praktisch elke activiteit van de overheid plaatsen. Het is nogal flauw van de VVD om het alleen te reserveren voor ontwikkelingshulp. Zie ook mijn vergelijking met andere gebieden waar de VVD zelfredzaamheid van de burger blijkbaar niet nodig vindt.

  Ad 2) Net zoals de VVD beweer jij hier zonder enige form van onderbouwing dat het ‘in veel gevallen’ niet werkzaam of contraproductief is. Ik stel voor dat je dat onderbouwd voordat je dergelijke uitspraken doet. Mijn eigen ervaring met ontwikkelingshulp, n.a.v. een aantal vakken vorig jaar en eerder onderzoek, is dat er de afgelopen jaren enorm veel verbeterd is op dit gebied. Voor meer informatie op dit punt kan je ook dit artikel in de Volkskrant raadplegen: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3274108/2012/06/20/De-drie-VVD-stellingen-om-te-snoeien-in-ontwikkelingshulp-zijn-volkomen-ongefundeerd.dhtml

  Ad 3) Ik beweer nergens dat de problemen in Afrika onze schuld zijn, ik stel dat gezien de enormiteit van de problemen en de beginsituatie van het continent, het niet realistisch is om te verwachten dat dat kleine beetje geld dat wij in Afrika steken die landen aldaar in veertig jaar naar het niveau van Nederland zou tillen. Overigens stap je wel heel erg makkelijk over de invloed van de koloniale tijd heen. Het is wel degelijk een resultaat van koloniale overheersing dat de landsgrenzen daar volledig arbitrair zijn, etnische groepen tegen elkaar zijn opgezet en dat men tijdens de dekolonisatie het gehele bestuurlijke systeem liet instorten. Men heeft Afrika in de jaren ’60 ongeveer net zo stabiel achtergelaten als Europa in 1918, het mag niet zo vreemd zijn dat de gevolgen ongeveer vergelijkbaar zijn geweest.

  Om dan verder nog een argument voor ontwikkelingshulp vanuit de overheid te geven. Ten eerste is het de overheid die afdrachten doet aan de multilaterale en internationale organisaties, simpelweg omdat Nederland daar als land lid van is. Daar kan je als burger weinig aan doen. Ten tweede is wederom de overheid, als vertegenwoordiger van Nederland, die ene internationeel oneerlijk systeem in stand houdt waardoor veel landen zich niet kunnen ontwikkelen. Het is de Nederlandse staat die ervoor zorgt dat Nederlandse schepen de visgronden voor Senegal volledig leegvissen, dat Egyptische, Marokkaanse en Keniaanse groenten van de Europese markt worden geweerd via de Common Agricultural Policy, en dat generieke medicijnen in India en Zimbabwe onbetaalbaar zijn vanwege internationaal opgelegde intellectueel eigendomsrechten die alleen in het voordeel van de farmaceutische industrie werken. Het minste wat de Nederlandse overheid dan kan doen, is daar wat compensatie tegenover stellen, in plaats van van burgers verwachten dat zij dat op individuele basis gaan doen.
  Overigens ben ik me ervan bewust dat bijvoorbeeld de VVD tegen de tariefbarrieres van de CAP is, maar het argument is makkelijk gemaakt dat je eerst die barrieres wegwerkt, en daarna pas de ontwikkelingshulp afbouwt, in plaats van omgekeerd. Je kan makkelijk dingen roepen over het ontwikkelen van economische bedrijvigheid, maar dan moet je niet het mondiale speelveld tegen deze landen kantelen.

 4. Arno says:

  @1: natuurlijk is dit niet het enige punt waarvan de VVD dit vindt. Liberale partijen zijn bijna allemaal voor een kleinere overheid die niet alles wil regelen, maar alleen kerntaken die niet uitbesteed kunnen worden, uitvoert. Daarin is de VVD nog redelijk ‘links’, de VVD is bijvoorbeeld voor een sociaal vangnet. Maar ontwikkelingssamenwerking is zeker niet het enige punt waarvan de VVD vindt dat het geen overheidstaak is. Zoals treinverkeer, telefonie en allerlei andere zaken die, met wisselend succes, de laatste jaren zijn geprivatiseerd. In welke gevallen dit verstandig is gebleken kan natuurlijk gediscussieerd worden, maar het gaat hier om het principe.

  @2: Ik zeg niet dat ontwikkelingssamenwerking volledig nutteloos is. Echter, ik denk dat moeilijk te ontkennen valt dat daar nogal wat discussie over mogelijk is. Wellicht zijn er verbeteringen doorgevoerd, maar het punt blijft dat de discussie mogelijk is. Laat dan gewoon mensen die er wel in geloven en die het wel belangrijk vinden eraan betalen, en laat mensen die het onzin vinden, niet onze taak vinden of om andere redenen niet zinnig vinden hun geld anders besteden. Wellicht aan mooie (duurdere) fair-trade producten of wat dan ook.

  Verder is het natuurlijk zo dat politiek niet voor 100% op wetenschappelijk onderbouwde criteria kan functioneren. Uiteindelijk moet er ook ruimte zijn voor argumenten voor, en argumenten tegen, en dan een afweging maken. Juist in dit soort enorm diverse, gevoelig liggende en extreem complexe beslissingen is het extreem moeilijk een wetenschappelijk bewijs voor, of tegen, effectiviteit van onwikkelingshulp te geven. Als dat zo is, mogen, nee moeten, politici een afweging maken op basis van argumenten en idealen.

  Verder kan je het internationale systeem wel oneerlijk vinden, maar dat is zoals de wereld werkt. De sterke jongens maken de regels, dat was op de basisschool zo, en zo is het ook in de internationale politiek. Kan je slecht vinden, maar zo is het en ik denk dat het beter is daarin mee te gaan en voor eigen succes te gaan dan aan de zijlijn boe te blijven roepen.

 5. Frank says:

  Ad 1) Dat is natuurlijk zo. En daarom hebben we ook een democratisch bestel met verkiezingen 🙂

  Ad 2) Natuurlijk valt er e.e.a. te analyseren aan ontwikkelingshulp. Maar dat doet er niets aan af dat de bewering van Blok in het oorspronkelijke artikel elke onderbouwing mist, en feitelijk onjuist is. Dergelijke argumentatie is de fractievoorzitter van een grote partij onwaardig, en vervuilt het debat.

  Wat betreft het internationale systeem, je moet je beseffen dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hoe het werkt is niet onontkoombaar. Is het echt noodzakelijk dat wij voor een paar miljoen meer voor de farmacie, duizenden mensen willen laten sterven?
  Bovendien, als je van jouw redenering uitgaat, is het wel zo eerlijk daar ook open over te zijn. Geef dan toe, als land of als partij, dat je het internationale systeem zo bewerkt dat het in het voordeel van Nederland uitvalt, en daarmee in het nadeel van ontwikkelingslanden. En dat het feit dat het voor die landen moeilijk is zich uit de armoede op te heffen, een direct gevolg is van onze wens onze welvaart niet te delen.

 6. Lisa says:

  Het interessante aan dit debat is natuurlijk dat het verder reikt dan de vraag of ontwikkelingshulp wel of niet effectief is. Afgelopen woensdag, bij het debat in LUX waar Ingrid de Caluwe te gast was (overigens erg sportief van haar, want zoals te verwachten zaten er erg veel mensen in de zaal die vooral kritiek hadden op het VVD-standpunt) bleek dat zij vooral vond dat het de taak van de mensen in ontwikkelingslanden zelf was om hun welvaart te bevorderen. Eigen verantwoordelijkheid dus.

  De fundamentele discussie in hoeverre landen en personen zelf debet zijn aan de situatie waar ze zich in bevinden is een interessante en het is niet geheel verwonderlijk dat een liberale partij als de VVD daar een wat radicaler standpunt over inneemt.

 7. jasper s says:

  EEn land is iets dat we als mensen hebben afgesproken dat bestaat. Het is een begrip. Een begrip verantwoordelijkheid toedichten lijkt me een vrij vreemde weg.
  Wat trouwens het verwonderlijke is, is dat de liberaal wel voor eigen goeddunken een wereldorde in stand houdt. Alleen dat zij niet wil kijken naar de schade die dat heeft en is aan het aanichten. Liberaal zou zijn om de regels te willen veranderen ten goede en tot die tijd te zoeken naar een methode om de schade te vergoeden.

  Succes trouwens met je politieke loopbaan LIsa.

 8. Gijs says:

  Eigen verantwoordelijkheid nemen? We zijn nergens meer schuldig aan? Lege argumenten. Het is voor heel veel mensen niet mogelijk om dat te doen. Kijk naar waar de grondstoffen voor mobieltjes en andere electronica vandaan komen (kijk ‘Blood in the mobile’), hier in Bangladesh worden mensen simpelweg vermoord als ze in opstand komen tegen onmenselijke arbeidsvoorwaarden zodat in Nederland iedereen goedkoop garnalen kan kopen in de supermarkt. Hoe kunnen die mensen eigen verantwoordelijkheid nemen? Op welke manier is ons gedrag, onze desinteresse in het welzijn van andere mensen, geen grote reden van die ongelijkheid?

  Niet dat ontwikkelingssamenwerking zo goed werkt. Er zijn net zo veel goede voorbeelden als er slechte zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen. Dat wil zeggen dat het anders moet. Zijn we allemaal zo blij met de kwaliteit van het onderwijs en de zorg? Het openbaar vervoer? En gaan we daar mee stoppen? Ik snap dat argument niet zo heel goed…

 9. De krankzinnigste zaken worden nog steeds met ontwikkelingshulp betaalt. Zoals Palestijnse ‘vluchtelingen’ opgesloten houden in kampen in de Westbank en Gaza. Daar mogen ze van hun eigen leiders niet uit en wij betalen dat al 64 jaar.

  • jasper s says:

   Oke likoed welke hervorming stel jij voor voor het helpen van weerloze palastijnse burgers. Burgers die mede door israel niet eens een eigen staat hebben, waarin zij gezamenlijk een samenleving op kunnen bouwen. Hoe moet Nederland het beter doen.
   Immers NEderland en de EU ondersteunen israel ook al massaal.

   • De Palestijnen zouden vrede kunnen sluiten en akkoord kunnen gaan met de tweestatenoplossing.

    Dat doen ze niet omdat ze een Israelische staat niet willen accepteren. Hamas wil die vernietigen maar ook voor Abbas is het onaanvaardbaar:
    http://likud.nl/2011/08/abbas-we-will-never-accept-a-jewish-state/

    Tot die tijd moet je ze zeker niet belonen in hun oorlogsopstelling met ontwikkelingshulp.

    Sterker nog, de angst al die hulpgelden kwijt te raken bij vrede is ook een belangrijke belemmering voor de Palestijnen om vrede te willen sluiten.

 10. jasper s says:

  “De Palestijnen zouden vrede kunnen sluiten en akkoord kunnen gaan met de tweestatenoplossing.”
  Dan moet Israel daar wel eerst serieuze wil voor tonen he.

  Verder vraagt niemand hier ontwikkelingshulp voor Hamas. Ik niet althans.


  Sterker nog, de angst al die hulpgelden kwijt te raken bij vrede is ook een belangrijke belemmering voor de Palestijnen om vrede te willen sluiten”
  Okee bedankt voor deze betrouwbare informatie.

 11. Arno says:

  @Jasper&Gijs:

  Zoals hierboven reeds meerdere keren genoemd vind de VVD niet dat ontwikkelingssamenwerking niet hoeft, alleen vindt die partij dat je niet de hele bevolking kan dwingen hieraan mee te betalen via de belastingen. Doe je dat niet, dan kan effectief de belasting omlaag en mag iedereen zelf weten wat ze met dat extra geld doen (alsnog overmaken aan Novib als je dat leuk vindt).
  Verder of een land nu een land is of een begrip doet er niet toe: landen bestaan en dat gaat echt niet veranderen. Verder is het dus de vraag of een bevolking in zijn geheel niet verantwoordelijk is voor haar situatie. Dat in Bangladesh opstanden worden neergeslagen, lijkt me een teken dat het tijd wordt voor een echt grote opstand.

 12. jasper says:

  “Verder of een land nu een land is of een begrip doet er niet toe: landen bestaan en dat gaat echt niet veranderen. ”
  Neehoor Landen worden erkend, benoemd en er wordt betekenis aangegeven. Materie bestaat. Verder was mijn uitspraak dat je begrippen geen schuld kunnen dragen. Niet dat begrippen onbelangrijk zijn. Jij doet daar ver rest helemaal niks mee.

  “Verder is het dus de vraag of een bevolking in zijn geheel niet verantwoordelijk is voor haar situatie. Dat in Bangladesh opstanden worden neergeslagen, lijkt me een teken dat het tijd wordt voor een echt grote opstand.””
  Zegt Arno vanuit zijn luie stoel achter het keyboard. Banglanezen (of hoe ze ook heten) jaag u zelf de dood in voor het land waarvoor u nooit niet gekozen hebt. Blijft Arno lekker in Nederland profiteren van de wereldorde.

  “Zoals hierboven reeds meerdere keren genoemd vind de VVD niet dat ontwikkelingssamenwerking niet hoeft, alleen vindt die partij dat je niet de hele bevolking kan dwingen hieraan mee te betalen via de belastingen. “”
  Je hoeft je standpunt niet te herhalen wij kunnen lezen. Kunt u ook ingaan op onze argumenten.

 13. Arno says:

  Ok, overal waar ik zeg ‘land’, mag je wat mij betreft ook ‘bevolking van het land’ lezen.

  En het heeft echt bijzonder weinig zin om een liberale partij als de VVD vanuit socialistische argumenten te bekritiseren, zoals veel mensen hier doen. Daarvoor zijn er andere partijen. Op dergelijke argumenten ga ik dus inderdaad niet in.

  Ik geloof ook niet in een wereldwijd socialisme. Op beperkte schaal kan het werken, binnen een groep met samenhang en eenheid. Over een heel land gaat dat al te ver, laat staan over de hele wereld. Nee, maatschappijen moeten voor zichzelf opkomen en onderling de concurrentie aangaan.

  Verder is het inderdaad makkelijk praten vanuit ons heerlijk veilige Nederland, dat maakt nog niet dat wij ineens schuldig zijn aan de achterstand van de rest van de wereld. En hoe lastig het ook kan zijn in sommige situaties, uiteindelijk is het aan de bevolking van een land zelf of zij onderdrukking accepteren of in opstand komen. Als een bevolking in arbeidssituaties gedwongen wordt die toegestaan worden door de regering van het land, is er duidelijk iets mis met de regelgeving en dus met de regering, die moet dan dus weg. Uiteindelijk ben ik voor zelfbeschikking van volkeren, maar als ze het zo laten, moeten wij niet gaan ingrijpen van buitenaf. We hebben mogen zien hoe goed het gaat als we vanuit het westen democratie gaan opleggen aan andere landen. Dat leidt alleen maar tot weerstand, niet doen dus.

  • Frank says:

   Het is natuurlijk een dooddoener voor de discussie, maar je maakt het hier wel héél makkelijk. Vandaar bij deze dus even om aan te geven wat de logische consequentie van je argument is.

   [Godwin]
   “Nee, maatschappijen moeten voor zichzelf opkomen en onderling de concurrentie aangaan.”

   Oh, je bedoelt net zoals de wedstrijd Nederland-Duitsland in 1939?
   [/Godwin]

   Verder is het natuurlijk onzin om hier in Nederland te verkondigen dat men in bijv. Saudie Arabië zelf maar tegen de corrupte autocratie in opstand moet komen, terwijl het Westen niet alleen olie van dat land koopt, maar ook wapentuig aan het land verkoopt. Dat is tegen de onderdrukten zeggen dat het hun eigen schuld is, en de onderdrukkers de middelen geven om de overheersing in stand te houden.

 14. jasper s says:

  Hoezo hanteer ik een socialistische filosofie??? Ik wil ondermeer dat de Nederlandse bevolking en haar regering verantwoordelijkheid neemt voor haar positie in de wereldorde

  En graag een goed antwoord want je betoog besteed totaal geen argumenten aan wereldorde, globalisering, de macht van onze regering, ons kapitaal of de macht van die ene arbeider in Afrika of centraal azie. Wat is hier nou socialistische filosofie aan. Ik kijk gewoon naar de realiteit. Verder weet ik niet wie hier vraagt om Democratie opleggen. Was ik dat? , Was Gijs dat? was het Frank? Of was het G. W. Busch.

  Wat ik zie is dit is de visie van de VVD jullie van links met je socialistische argumenten daar hebben wij niks mee te maken.

  Ietwat terzijde maar even ter illustraite. Een echte socialist kotst ook op ontwikkelingsbudjet van enkele % van het BNP dat is in dat kader een schijn aalmoes om mensen zoet te houden.

  Ik dacht dat liberalisme ging over het individu. Over zijn of haar kansen, zijn positie en over het verantwoord omgaan met macht.

  Niet over een of ander nationale superioriteit om de welvaart hier te houden.
  Los daarvan vindt ik het argument wij zijn VVD dus wij luisteren niet naar argumenten van een andere stroming meer getuigen van religieus extremisme dan van de rationeel ethisch denken.
  Volgens mij is twijfelen aan je eigen uitgangspunten en luisteren naar alternatieve vormen van rechtvaardigheid heel gezond ook als je onderdeel van een partij bent die claimt liberaal te zijn.
  Echter ik gooide het dit keer juist over de liberale boeg. Mijn Overstap op het socialistische betoog voor ontwikkelingshulp komt wellicht later nog op je dak 😛

 15. Arno says:

  Sorry, maar wat is er meer socialistisch dan ontwikkelingssamenwerking? Geld van de rijken nemen en geven aan de armen, puur socialisme op wereldschaal.

  Dat wordt dan verkocht via een spel op schuldgevoelens, want natuurlijk zijn alle misstanden in de wereld op z’n minst indirect de schuld van ons. Het kolonialisme is lang geleden en sindsdien is er veel geld tegenaan gegooid om eventueel toegebrachtte schade op te lossen, het heeft bar weinig mogen baten.

  Wat is er dan mis mee om dat project te laten betalen door de mensen die er nog in geloven, en zij die er niet in geloven niet? Individuele keuzes enzo, daar zijn liberalen typisch voor.

  Dat er landen zijn waar niet elk individu die kans krijgt, is inderdaad jammer. Ik, en met mij veel mensen, geloof echter niet dat dit zal verbeteren via ontwikkelingssamenwerking. Het enige wat echt zou werken zouden grote opstanden van de schaal Egypte zijn tegen repressieve regimes. Zo’n opstand kan een regime met geen mogelijkheid met geweld neer slaan. Verder is het een goed idee om te stoppen met het leveren van wapens aan dergelijke regimes, lijkt me een stuk effectiever dan ontwikkelingshulp.

  Verder is het inderdaad niet letterlijk genoemd dat wij regimes moeten verwijderen. Alleen als je zegt dat je niet van een onderdrukt volk kan verwachtten dat het zichzelf bevrijdt, wij niet kunnen/mogen ingrijpen in interne zaken en het ook niet acceptabel vindt dat het regime blijft, hoe verwacht je dan dat er een oplossing komt? Of eindeloos blijven pappen en nathouden?

 16. jasper s says:

  “Sorry, maar wat is er meer socialistisch dan ontwikkelingssamenwerking? Geld van de rijken nemen en geven aan de armen, puur socialisme op wereldschaal. ”
  Je reinste onzin. Socialisme is een filosofie over productiesysteem, het omgaan met behoeften en dergelijke het pleit voor hervorming van het kapitalistisch systeem. Daarbij Nogmaals was ik niet duidelijk? Een echte socialist kotst op een schamel percentage van je het NL BNP aan ontwikkelingshulp. Ik zou het werk van Marx en kornuiten echt nog eens doornemen.

  Er zijn veel motieven om geld van de rijken aan andere groepen te geven. Jij verwart ondermeer solidariteit en sociaal maatschappelijk denken met socialisme. Partijen als het CDA, D66 en CU zijn gewoon voor OS. Zij doen zeker aan socialisme.
  Verder had jij het over socialistische argumenten en je komt nu met een uitkomst die toevallig voor het socialisme goed uitkomt. Dat zijn natuurlijk 2 totaal verschillende zaken.


  Dat er landen zijn waar niet elk individu die kans krijgt, is inderdaad jammer. Ik, en met mij veel mensen, geloof echter niet dat dit zal verbeteren via ontwikkelingssamenwerking. ”
  Dat is een hele andere discussie dan of het niet rechtvaardig is om een bijdrage te leveren.

  Wat is er dan mis mee om dat project te laten betalen door de mensen die er nog in geloven, en zij die er niet in geloven niet? Individuele keuzes enzo, daar zijn liberalen typisch voor. ”
  Omdat je dan gewoon je geloof kan later varen en voor jezelf kan kiezen. OF het nou ergens op slaat of niet. JE kan gewoon egoitisch zijn. Je kan denken ja die arbeider van die fabriek verdient meer maar lekker puh ik hou mijn geld zelf. Wat je zegt gat verder dan dat je een VVD niet moet overtuigen met socialistische argumenten. Je zegt stiekem dat Associaal gedrag bij de VVD best okee is.


  Verder is het inderdaad niet letterlijk genoemd dat wij regimes moeten verwijderen. Alleen als je zegt dat je niet van een onderdrukt volk kan verwachtten dat het zichzelf bevrijdt, wij niet kunnen/mogen ingrijpen in interne zaken en het ook niet acceptabel vindt dat het regime blijft, hoe verwacht je dan dat er een oplossing komt? Of eindeloos blijven pappen en nathouden?”

  Euh wel eens van kleine behoedzame stappen gehoord?

 17. Arno says:

  En wat doet ontwikkelingssamenwerking dan? Dat stamt toch uit onvrede uit de verdeling van welvaart en grondstoffen en wil dat herverdelen? En dat die 0.7% voor een ‘echte socialist’ niet genoeg is, maakt het principe niet minder socialistisch. Als je echter meteen het kapitalisme als productiesysteem wil afschaffen, en dus het Marxisme aanhangt, dan praten we niet meer over socialisme maar over communisme. Daar is in Nederland bijna geen hond voor te porren, en terecht.

  Verder hebben CDA, CU en D66, maar zelfs de VVD, inderdaad deels social-democratische uitgangspunten. In Nederland bestaat geen 100% liberale partij, en daar zou ik ook niet voor zijn, we zijn niet de VS.
  Echter, om je eigen idealen als norm te verheffen en zij die het er niet mee eens zijn als asociaal of egoistisch te bestempelen, daar hou ik niet zo van.

  • jasper s says:

   Nogmaals jij hebt het over het eindresultaat. Dat zegt niks over de argumenten waarom iemand ergens voor is. Verder noem je het nu sociaal democratische uitgangspunten. En dat de VVD niet mans genoeg is om een liberaal betoog te houden voor ontwikkelingshulp betekent niet dat het bijvoorbaat onmogelijk is en dat een betoog dus bijvoorbaat socialistisch is. Jij sluit dit namelijk al bijvoorbaat uit door te zeggen dat de VVD maar niet moet luisteren naar mensen die voor een liberale visie op ontwikkelingshulp zijn. Die namelijk sociaal democraat en gebruiken socialistische argumenten. Je bedrijft een cirkelredenering. Ik ben tegen stoplichten die zijn niet liberaal. Iedereen moet het recht hebben om te rijden op de publieke weg . En wie het daar niet mee eens is die zoekt het maar uit. Die is niet liberaal…

   En daarbij jesus was ook voor hulp aan de arme. Die was zeker ook een goede sociaal democraat…
   Maargoed misschien moet jij eerst eens zorgen dat je weet waarom het de USSR heete. Dat is niet omdat de Russen communisme met een S schrijven…

   Echter, om je eigen idealen als norm te verheffen en zij die het er niet mee eens zijn als asociaal of egoistisch te bestempelen, daar hou ik niet zo van.”
   Dat heb ik ook niet gedaan. Mijn verhaal was dat de VVD zo ruimte schept voor een dergelijke levenswijze. Althans wel op dit belangrijke deelgebied. Je zegt namelijk u mag zelf weten waarom u niet aan de derde wereld geeft. Als jij vindt dat mensen het daar verdienen maar gewoon geen nee kan zeggen tegen die uiitbouw van je keuken. Tja dan is dat geen enkel probleem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.